betonne-jeugd-zwart

werk

Werk wordt vaak gezien als de enig zaligmakende uitweg uit de armoede. Werk kan
uiteraard een belangrijke factor zijn om uit de armoede te geraken, maar is dat niet automatisch. We merken dat (jonge) mensen in armoede vaak terecht komen in precaire jobs die deeltijds of tijdelijk zijn aan een laag loon. Daarmee kun je niet duurzaam aan armoede ontsnappen. Betere begeleiding en meer jobs in de sociale economie kunnen wel soelaas bieden.

Kansen in het onderwijs (link naar pagina onderwijs) zijn voor jongeren onlosmakelijk verbonden met kansen op een goedbetaalde, vaste en voldoening gevende job. Een foute keuze of moeilijke omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer, kunnen een grote impact hebben op het toekomstperspectief en toegang tot de arbeidsmarkt van jongeren. Heel treffend is de getuigenis van een jongere van Betonne Jeugd in De Morgen.

Betonne Jeugd neemt met zijn jongeren deel aan relevante lokale en bovenlokale
overlegmomenten rond het thema werk. Tegelijk bieden we via onze koepelorganisaties inleefstages en vormingstrajecten aan zodat men een beter zicht krijgt op de leefwereld, de noden en drempels van jongeren in armoede. Vanuit de overtuiging dat deze inzichten uiteindelijk leiden tot een toegankelijke en inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen!